This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #961

Chỉnh sữa mục lục trong TeX.

Added by thanhansp about 1 year ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 12-02-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Mình có một vấn đề như sau:
Thông thương phần mục lục của TeX sau khi dùng lệnh \tableofcontents thì phần mục của nó có một số vấn đề mà bản thân mình thấy cần khắc phục sau:
+ không có nghi từ chương 1, chương 2 đầu mà chỉ nghi nội dung. Bây giờ mình muốn nghi là "Chương 1: Phần mở đầu" vậy có được không?
+ Nội dung các phần \section thì không có đánh dấu chấm sau chỉ số. Bầy giờ mình muốn đánh "1. Lý thuyết phạm trù" có được không?
Mong mọi người giúp đỡ!

History

Updated by icy about 1 year ago

 • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
 • Status changed from New to InProgress
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2012_help

Updated by nqt about 1 year ago

  Vấn đề của bạn, theo mình, bạn có thể tham khảo một vấn đề tương tự cùng với sự giúp đỡ đã có, nhé! Hi vọng, bạn thực hiện được.
  [[/archives/dragula.org/issues/906#change-3010]]

  Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from InProgress to Closed
  • Assigned to changed from icy to nqt
  • % Done changed from 0 to 100