This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #967

convert latex

Added by xuxu_tit 12 months ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 28-03-2012
Priority: Normal Due date: 30-04-2012
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 2/2

Description

có phần mềm nào có thể biên dịch latex sang file word (doc) không vậy các pro.

History

Updated by icy 12 months ago

  • Due date set to 30-04-2012
  • Category set to -- chủ đề khác
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2012_help
  • Votes: 1/1

xuxu_tit wrote:

có phần mềm nào có thể biên dịch latex sang file word (doc) không vậy các pro.

Cũng có vài công nhưng không hoàn hảo đâu. Bạn thử xem LaTeX2rtf (free), GrindEQ (shareware), TeX2Word (shareware), TeX4ht (tác giả đã mất:() . Thông tin có thể tìm ở đây http://tug.org/utilities/texconv/textopc.html .

Cách đơn giản là ... gõ lại tài liệu trong .Word :)

Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100