This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #981

đánh ký hiệu không đồng nhất, đồng dư, trùng như thế nào vậy cả nhà ơi?

Added by hablack18 9 months ago. Updated 9 months ago.

Status: Assigned Start Date: 18-06-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: [email protected] % Done:

0%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Chào cả nhà!
Mình muốn hỏi cách đánh ký hiệu Không trùng, không đồng nhất, không đồng dư, và không chia hết nữa. Trên Tex phải đánh thế nào nhỉ?

\equiv thì mình biết rồi nhưng phủ định của nó thì mình chịu, tra cả cuốn LatexSymbol mà mãi vẫn chưa dò ra.

History

Updated by [email protected] 9 months ago

  Bạn thử $\not\equiv$ xem, mình vẫn thử được bình thường mà.

  Updated by icy 9 months ago

  • Category set to định dạng: công thức toán
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to [email protected]
  • Target version set to 2012_help