This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #988

Định dạng văn bản

Added by phuongnam 6 months ago. Updated 4 months ago.

Status: Closed Start Date: 08-10-2012
Priority: High Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2012_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Xin chào diễn đàn, lâu nay tôi hay chèn hình riêng một hàng, nay tôi muốn chèn hình một bên và nội dung một bên, nhưng tôi không biết làm. Đây là tập tin tôi thử. Mong diễn đàn giúp đỡ.

\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
\usepackage{fouriernc}
\usepackage{amsmath,amsfonts,enumerate,tabularx,calrsfs,esvect, multicol}
\usepackage{graphics}
\usepackage[left=15mm,right=20mm,top=15mm,bottom=10mm]{geometry}
\usepackage[thmmarks,standard,thref]{ntheorem}
\usepackage{pgf,tikz}
\usetikzlibrary{arrows}
\pagestyle{empty}

\theoremseparator{.}
\theorembodyfont{\upshape}
%\theorembodyfont{\normalfont}
\newtheorem{pro}{Problem}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
\begin{document}

\thispagestyle{empty}
\begin{pro}
Solve the following equations:
\begin{enumerate}[\quad 1)]
\item $\dfrac{\cos^2 2x}{\cos x + \cos\dfrac{\pi}{4}} = \cos x - \cos\dfrac{\pi}{4}$;
\item $\dfrac{\cos^2 2x}{\cos x + \cos\dfrac{\pi}{4}} = \cos x - \cos\dfrac{\pi}{4}$;

\item $(\sqrt{3}\sin x + 2\cos x)\cdot (1 - \cos x) = \sin^2 x$.
\end{enumerate}
\end{pro}

\begin{pro}
\begin{minipage}[b]{0.3\textwidth}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\clip(-0.5,-0.5) rectangle (4.3,4.5);
\draw (0,0)-- (4,0);
\draw (4,0)-- (2,3.46);
\draw (2,3.46)-- (0,0);
\begin{scriptsize}
\fill [color=black] (0,0) circle (1.5pt);
\draw[color=black] (-0.03,-0.19) node {$B$};
\fill [color=black] (4,0) circle (1.5pt);
\draw[color=black] (4.1,-0.19) node {$C$};
\fill [color=black] (2,3.46) circle (1.5pt);
\draw[color=black] (1.99,3.72) node {$A$};
\end{scriptsize}
\end{tikzpicture}
\end{minipage}
\begin{minipage}[b]{0.615\textwidth}
Write the equation of the plane which passes the point and perpendicular to the line $\Delta$ 
\end{minipage}
\end{pro}

\end{document} 

History

Updated by icy 6 months ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2012_help

Phú ơi giúp a Toàn một phát!

Updated by tanphu 6 months ago

  Anh vào đây lấy mã nguồn
  http://pastebin.com/vbJtDQqg

  Updated by phuongnam 6 months ago

   Cám ơn Kỳ Anh và Phú. Anh muốn chữ Prolbem nằm hoàn toàn bên phải, đi ngay sau nó là nội dung của bài toán, hình bên trái thì làm như thế nào? Phú giúp tiếp cho anh nhé.

   Updated by icy 6 months ago

   • Status changed from New to Assigned
   • Priority changed from Normal to High

   Bạn Phú đâu rồi giúp cho trót cái đi :D

   Updated by tanphu 5 months ago

    Chữ problem nằm hoàn toàn bên phải là sao? Đưa nó lên trên ngay đầu bài toán thì đúng hơn. Còn việc chia cột em thấy như vậy là ổn rồi mà. Anh thêm dòng lệnh này

    ~\hfill
    

    sau
    \begin{pro}
    

    thì chữ problem sẽ lên trên

    Updated by phuongnam 4 months ago

     Xin lỗi Kỳ Anh và Phú vì anh không phản hồi, Anh làm được rồi.

     Updated by icy 4 months ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 0 to 100

     phuongnam wrote:

     Xin lỗi Kỳ Anh và Phú vì anh không phản hồi, Anh làm được rồi.

     hehe không sao anh :D