This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #992

Điều chỉnh mục lục!

Added by thanhansp 4 months ago. Updated 4 months ago.

Status: Closed Start Date: 14-11-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2012_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Em xin chào diễn đàn? Em có một vấn đề muốn hỏi như sau:
Em muốn định dạng chapter, sections, subsections....đều cạnh giữa văn bản hết.
(như hình đính kèm)

1.png (72.5 kB) thanhansp, 14-11-2012 06:52

History

Updated by tanphu 4 months ago

  Dùng gói titlesec

  \documentclass[12pt, a4paper]{report}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  
  \usepackage[compact]{titlesec}
  \titleformat{\chapter}[display]{\raggedleft\Huge\bfseries}{Chuyên đề \thechapter}{.3em}{}[]
  \renewcommand{\thesection}{\arabic{section}}
  \titleformat{\section}{\centering\Large\bfseries}{\S\,\thesection.}{.5em}{}[]
  \renewcommand{\thesubsection}{\Roman{subsection}}
  \titleformat{\subsection}{\large\bfseries}{\thesubsection.}{.5em}{}[]
  \renewcommand{\thesubsubsection}{\arabic{subsubsection}}
  \titleformat{\subsubsection}{\large\bfseries}{\thesubsubsection.}{.5em}{}[]
  
  \addtocounter{secnumdepth}{1}
  \addtocounter{tocdepth}{1}
  \begin{document}
  \tableofcontents
  \chapter{Chương đầu}
  Vài lời cho chương
  \section{Mục}
  vài lời cho mục con
  \subsection{Mục con}
  \subsubsection{Mục con con 1}
  Còn vài dòng nữa
  \subsubsection{Mục con con 2}
  Đánh tiếp đi
  \end{document}
  

  Để ý lệnh \centering

  Updated by thanhansp 4 months ago

   Em thử đoạn code của anh Phú rồi nhưng đó không phải ý em muốn mà em muốn tất cả tiêu đề chương, sections, subsentions đều canh giữa như hình vẽ, Mong diễn đàn giúp đỡ.

   Updated by thanhansp 4 months ago

    em đã thêm lệnh \centering rồi nhưng tiêu đề của chương nó vẫn ko được cạnh giữa...

    Updated by phuongnam 4 months ago

     Câu trả lời có tại đây
     http://tex.stackexchange.com/questions/6618/right-align-chapter-section-subsection-header

     Bạn thử đoạn mã này xem sao

     \documentclass{book}
     \usepackage[utf8]{vietnam}
     \usepackage{titlesec}
     \newcommand*{\justifyheading}{\centering}
     \titleformat{\chapter}[display]
      {\normalfont\huge\bfseries\justifyheading}{\chaptertitlename\ \thechapter}
      {20pt}{\Huge}
     \titleformat{\section}
      {\normalfont\Large\bfseries\justifyheading}{\thesection}{1em}{}
     \titleformat{\subsection}
      {\normalfont\large\bfseries\justifyheading}{\thesubsection}{1em}{}
     \begin{document}
     \chapter{Chapter one}
     \section{Đây là nội dung mục một}
     Phương trình có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$ trong đó các hệ số $A$, $B$, $C$ không đồng thời bằng 0 được gọi là \emph{phương trình tổng quát} của mặt phẳng
     \subsection{Mục con một}
     Phương trình có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$ trong đó các hệ số $A$, $B$, $C$ không đồng thời bằng 0 được gọi là \emph{phương trình tổng quát} của mặt phẳng
     
     \end{document}
     
     

     Updated by thanhansp 4 months ago

      Okie em đã làm được bằng cách điều chinri titleformat là okie. Cám ơn diễn đàn rất nhiều.

      Updated by icy 4 months ago

      • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
      • Status changed from New to Closed
      • Assigned to changed from icy to tanphu
      • Target version set to 2012_help
      • % Done changed from 0 to 100
      • Resolution set to Fixed