This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #993

Nhờ cả nhà giúp đỡ

Added by hablack18 3 months ago. Updated 3 months ago.

Status: Closed Start Date: 14-12-2012
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2012_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình đang gặp rắc rối với cái chức năng tự đánh số chương mục. Theo mình được biết thì khi dùng cú pháp

\section{ mục 1}
\subsection{ mục 1.1}
\subsubsection{ mục 1.1.1}
..............

Nhưng khi biên dịch thì nó chỉ cho ra hai mục đầu là 1, và 1.1. Ngoài ra đến mục con thứ 3 là mục 1.1.1 thì nó không đánh số??? mà cho ra 1 mục không được đánh số gì cả. Mình muốn nó cũng được đánh số thì phải làm thế nào? Nhà mình ai biết cách xử lý thì giúp mình với.
Mình soạn trên Texnicenter + miktex 2.9.

History

Updated by tanphu 3 months ago

  Thêm vào phần đầu tài liệu

  \addtocounter{secnumdepth}{1}
  

  Updated by icy 3 months ago

  • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
  • Status changed from New to Closed
  • Assigned to set to tanphu
  • Target version set to 2012_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed