This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #999

Tặng các bạn món quà nhân dịp Tết

Added by nguyenvanminh_hieu about 1 month ago. Updated about 1 month ago.

Status: New Start Date: 04-02-2013
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Tết sắp đến Hiếu có 1 vài logo về Arch+Latex rất đẹp muốn chia sẻ.Các bạn dùng logo này trình lên desktop hoặc máy điện thoại di động làm cho các bạn càng them yêu Tẽ hơn.

arch-tex_logo.png (9 kB) nguyenvanminh_hieu, 04-02-2013 05:24

arch-latex_logo.png (9.3 kB) nguyenvanminh_hieu, 04-02-2013 05:24

History

Updated by nqt about 1 month ago

    cảm ơn sự đóng góp của bạn cho \TeX. :) hì hì