This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Công việc của điều hành viên

Moderator là người điều hành cao nhất sao Manager. Tiếp theo là các điều hành viên với vai trò Developer, Reporter, Blogger,... Về các vai trò và quyền, vui lòng xem ở UserRolesUserPermissions

Dưới đây là lưu ý chung về công việc của người điều hành.

Lưu ý chung

  1. Điều hành viên tham gia ViệtTUG với tinh thần tự nguyện, "mở", vì lợi ích của cộng đồng
  2. Tham gia trong thời gian rảnh rỗi, "tranh thủ"; việc tham gia điều hành ViệtTUG là ưu tiên sau các công việc của cá nhân moderator.
  3. Có quyền từ chối giúp đỡ thành viên khác và từ chối tiếp tục tham gia công việc moderator
  4. Tự bảo vệ để bảo vệ ViệtTUG

Công việc cụ thể

  1. Giải quyết vấn đề được phân công chính (những chủ đề "assigned" cho bạn)
  2. Phân công những thành viên vai trò thấp hơn giải quyết vấn đề
  3. Cùng với tất cả các thành viên khác xây dựng trang wiki của ViệtTUG

Làm việc hiệu quả

  1. Theo dõi các thông tin từ ViệtTUG thường xuyên qua email hoặc RSSlink
  2. Phối hợp và thực hiện các công việc đều đặn. Mỗi tuần một ít thời gian, không nhất thiết quá nhiều nhưng cần đều đặn.