This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Quy định

Các quy định dành cho tất cả thành viên của ViệtTUG

  1. tuân theo các quy định của Rocky
  2. tham gia ViệtTUG với tinh thần cởi mở, học hỏi
  3. lịch sự, tôn trọng các thành viên khác
  4. biết đặt các câu hỏi thông minh
  5. giúp đỡ cộng đồng và xây dựng trang wiki của ViệtTUG
  6. tự bảo vệ để bảo vệ người khác

Các trang khác liên quan tới các quy định này